A Pen by minh tran

Thumbnail
This awesome code was written by minhgt07, you can see more from this user in the personal repository.
You can find the original code on Codepen.io
Copyright minhgt07 ©
 • HTML
 • CSS
 • JavaScript
  <div>
 <h1 class="text-primary">Lý Thường Kiệt </h1>
<h3 >Danh Tướng Đất Việt</h3>

 <div >
 <img src="http://tamhoc.com/wp-content/uploads/tran-danh-tren-song-nhu-nguyet.jpg">
 <p class="none">Lý Thường Kiệt[1] (chữ Hán: 李常傑; 1019 – 1105) là một danh tướng đời nhà Lý có công lớn trong việc đánh bại quân nhà Tống vào năm 1075-1077. Ông được cho là đã viết ra bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc ("Nam Quốc Sơn Hà").
Ông cũng là vị tướng nổi tiếng nằm trong số 14 vị anh hùng dân tộc tiêu biểu nhất trong lịch sử Việt Nam.</p>
 </div>
 <h3>Những Mốc Chính Trong Cuộc Đời:</h3>
<ul class=left>
 <li><p>1019,sinh ra tại người phường Thái Hòa, thành Thăng Long (Hà Nội ngày nay).</p></li>
 <li><p>1041, Lý Thường Kiệt còn ít tuổi, vì vẻ mặt tươi đẹp được sung làm Hoàng môn chi hậu - chức thái giám theo hầu Lý Thái Tông.</p></li>
 <li><p>1054, Thái tử Lý Nhật Tôn kế vị, sử gọi là Lý Thánh Tông. Thánh Tông phong ông chức Bổng hành quân hiệu uý. Ông thường ngày ở cạnh vua, thường can gián. Vì có công lao, ông được thăng làm Kiểm hiệu thái bảo.</p></li>
 <li><p>1061, người Mường ở biên giới quấy rối. Lý Thánh Tông sai ông làm Kinh phỏng sứ vào thanh tra vùng Thanh Hóa, Nghệ An, được toàn quyền hành sự. Ông phủ dụ dân chúng, lấy được lòng người. Tất cả 5 châu 6 huyện, 3 nguồn, 24 động đều quy phục.</p></li>
 <li><p>1069, ông theo vua Thánh Tông đi đánh Chiêm Thành. Lý Thường Kiệt làm tiên phong đi đầu, truy bắt được vua Chiêm là Chế Củ. Cuối cùng Chế Củ phải chịu hàng, dâng 3 châu để được tha về nước.</p></li>
 <li><p>1072, Lý Thánh Tông qua đời. Thái tử Càn Đức mới bảy tuổi lên ngôi, sử gọi là Lý Nhân Tông. Thái sư Lý Đạo Thành (李道成) tôn Hoàng hậu Dương thị làm Thượng Dương hoàng thái hậu (上楊皇太后), buông rèm cùng nghe chính sự. Mẹ đẻ của Nhân Tông là Thái phi Ỷ Lan không được dự vào việc triều đình, bèn dựa vào Lý Thường Kiệt để nắm lấy quyền nhiếp chính. Lý Thường Kiệt khi đó làm Thái uý, chức vụ ở dưới Lý Đạo Thành.</p></li>
 <li><p>1075, Vương An Thạch cầm quyền chính nhà Tống, tâu với vua Tống là Đại Việt bị Chiêm Thành đánh phá, quân còn sót lại không đầy vạn người, có thể dùng kế chiếm lấy được. Vua Tống sai Thẩm Khởi, và Lưu Di làm tri Quế Châu ngầm dấy binh người Man động, đóng thuyền bè, tập thủy chiến, cấm các châu huyện không được mua bán với Đại Việt.Vua Lý biết tin, sai ông và Tôn Đản đem hơn 100.000 quân đi đánh.</p></li>
 <li><p>1076,Đánh tan quân Tống,đuổi lũ giặc ngoại xâm ra khỏi bờ cõi giữ vững nền độc lập nước nhà.</p></li>
 <li><p>1105,Ông mất ở tuổi 86. Lý Nhân Tông ban cho ông chức Nhập nội điện đô tri kiểm hiệu thái úy bình chương quân quốc trọng sự, tước Việt quốc công.
</p></li>
 </ul>
 <h4 style="text-align: left">Bài thơ "Nam quốc sơn hà" nổi tiếng của ông: </h4>
 <p>Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
</p>
 <p>Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.</p>
 <p>Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,</p>
 <p>Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.</p>
 <h6><em>"Bài thơ được coi như một bản tuyên ngôn độc lập hùng tráng đầu tiên trong lịch. sử dân tộc Việt Nam"</em></h6>
 <h4 class="exinfo">Nếu bạn muốn tìm hiểu nhiều hơn vê danh tướng Lý Thường Kiệt tham khảo thêm tại:<a href="https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Th%C6%B0%E1%BB%9Dng_Ki%E1%BB%87t"> Wikipedia entry.</a></h4>
</div>
<p>Written and code by:<a href="https://codepen.io/minhgt07/">Minh Tran</a></p>

/*Downloaded from https://www.codeseek.co/minhgt07/a-pen-by-minh-tran-YWrEWq */
  body{
 
 text-align: center;
}
div{
 margin: 20px 50px 20px 50px;
 
 background-color: #51a9ff;
}
.none{
 background-color: white;
}
img{
 width:100%;
}
.left{
 text-align: left;
 }
h4{
 margin-left:30px
}
.exinfo{
 text-align: left;
}/*Downloaded from https://www.codeseek.co/minhgt07/a-pen-by-minh-tran-YWrEWq */
  

Comments