A Pen by trieu truong

Thumbnail
This awesome code was written by trieutruong, you can see more from this user in the personal repository.
You can find the original code on Codepen.io
Copyright trieutruong ©
 • HTML
 • CSS
 • JavaScript
  

/*Downloaded from https://www.codeseek.co/trieutruong/a-pen-by-trieu-truong-MbowgR */
  


/*Downloaded from https://www.codeseek.co/trieutruong/a-pen-by-trieu-truong-MbowgR */
  //Bai 1: Tinh n giai thua
function giaithua(n){
// j = 1;
 // for(i=1;i<=n;i++){
 //  j = j*i;
 // }
 // return j;
//}
//document.write(giaithua(5));

//Bai2:Cho 1 chuỗi, hãy viết hàm đảo ngược chuỗi đó. Ví dụ cho chuỗi "hello" thì kết quả trả về sẽ là "olleh". Gợi ý: 1 chuỗi chính là 1 mảng với mỗi phần tử là 1 ký tự trong chuỗi.
function daonguoc(){
 // var mang = ["h","e","l","l","o"];
 // mang.reverse();
 // document.write(mang);
//}
//daonguoc();
//Bai3: Cho 1 chuỗi số, hãy viết hàm duplicate() có tác dụng sao chép chuỗi số lên 10 lần, ngăn cách nhau bởi ký tự "-". Ví dụ cho chuỗi "123" thì kết quả sẽ là "123-123-123-123-123-123-123-123-123-123"
//var a = "123";
function duplicate(){
 //for(var i = 0; i< 10; i++){
  // document.write(a+'-');
 //}
//}
//duplicate();

//Bai4: Cho 1 mảng tên của n học viên. Viết function sắp xếp lại thứ tự các học viên theo bảng chữ cái và in ra màn hình danh sách học viên kèm theo số thứ tự.
 function sapxep(){
// var mang = ["Dug", "Le", "Trinh", "Ba", "Xuan"];
 // mang.sort();
 //for(var i = 1; i < mang.length; i++){
 // document.write(i + "." + mang[i] + "<br />");
 //}
// }
 //sapxep();

//Bai5: Cho 1 mảng các số. Viết function tăng gấp đôi giá trị của các số trong mảng. Ví dụ cho mảng [1,3,4] thì kết quả trả về sẽ là [2,6,8].
function tanggiatri(){
 //var mang = ["1","2","3"];
 //for(var i = 0; i< mang.length; i++){
  // document.write(mang[i]+'.');
 //}
//}
//tanggiatri();
 
 //Bai6:Cho 1 mảng các số. Viết function tạo ra 1 mảng mới với các số là số dư tương ứng khi chia các số trong mảng cũ cho 2. Gợi ý: Để lấy số dư của 1 số cho 2 ta dùng toán tử %. Ví dụ: 5 % 2 = 1 (5 chia 2 dư 1)
function taomang(){
 // var mang = ["3","5","7"];
 //for(var i = 0; i< mang.length; i++){
  //  document.write(mang[i]%2+",");
//}
//}
 // taomang();
 Comments