A Pen by trieu truong

Thumbnail
This awesome code was written by trieutruong, you can see more from this user in the personal repository.
You can find the original code on Codepen.io
Copyright trieutruong ©
 • HTML
 • CSS
 • JavaScript
  

/*Downloaded from https://www.codeseek.co/trieutruong/a-pen-by-trieu-truong-ObgoZp */
  


/*Downloaded from https://www.codeseek.co/trieutruong/a-pen-by-trieu-truong-ObgoZp */
  /*Bài 1. Viết funciton printTrigangle(n), với n là số integer > 2, in ra màn hình 1 hình tam giác vuông cân có kích thước n. Ví dụ: 

// Với n = 4
*
* *
* * *
* * * *
*/
/*function printTriangle(n){
 var str = '';
 for (var i = 0; i <= n; i++) {
  for (var j = 0; j < i; j++) {
   // In ra n dấu *
   str += ' * ';
  }
  // In ra dấu xuống dòng
  str += '<br/>';
 }
 return str;
}
 document.write(printTriangle(4));
*/
/*Bài 2. Viết function printEmptyRectangle(a, b), với a và b là 2 số integer > 3, in ra một hình chữ nhật rỗng có kích thước a x b. Ví dụ:*/
/*function printEmptyRectangle(a,b){
 document.write('<table border = 0>');
 for(i=1;i<=a;i++)
 { 
  document.write("<tr>");
   for(j=1;j<=b;j++)
    {
     if(j==1||j==b||i==1||i==a)
    {
    document.write('<td>');
    document.write('*');
    document.write('</td>');
    } else {
    document.write('<td>');
    document.write(' ');
    document.write('</td>');
    }
   }
   document.write("<tr />");
  }
 document.write('</table>');
}
printEmptyRectangle(3,5);*/
/*Bài 3. Viết function printSpecialTrigangle(n), với n là số integer > 1, in ra hình tam giác cân ngược với chiều cao bằng n. Ví dụ: */
function printTriangle(n){
 document.write('<table border = "0">');
 for(i=0; i < n ;i++){
  document.write('<tr>');
  for(j=n-1;j>i;j--){
   document.write('<td>');
   document.write(' ');
   document.write('</td>');
  }
   for(j=1;j<=i*2-1;j++){
   document.write('<td>');
   document.write('*');
   document.write('</td>');
  }
   document.write('</tr>');
 }
 document.write('</table>');
}
printTriangle(4);

Comments