A Pen by trieu truong

Thumbnail
This awesome code was written by trieutruong, you can see more from this user in the personal repository.
You can find the original code on Codepen.io
Copyright trieutruong ©
 • HTML
 • CSS
 • JavaScript
  

/*Downloaded from https://www.codeseek.co/trieutruong/a-pen-by-trieu-truong-ObgoyN */
  


/*Downloaded from https://www.codeseek.co/trieutruong/a-pen-by-trieu-truong-ObgoyN */
  //Bai1
var now = new Date();  // Lấy thời gian hiện tại
var date = now.getDate();  // Lấy ngày từ thời gian hiện tại
var month = now.getMonth() + 1;  // Lấy tháng từ thời gian hiện tại. Do tháng trong javascript tính từ 0 - 11 nên phải +1
var year = now.getFullYear();  // Lấy năm (đầy đủ 4 số) từ thời gian hiện tại

document.write(date+"-"+month+"-"+year+"<br />");
if(month > 0 && month <= 3){
 document.write('thang '+ month + " la mua xuan" );
} else if(month>3 && month <=6){
 document.write('thang '+ month + " la mua ha" );
} else if(month>6 && month <=9){
 document.write('thang ' + month + " la mua thu");
}
 else{
  document.write("thang " + month + " la mua dong");
 }
*/
/*- Bài 2. Viết hàm cắt chuỗi với tham số là 1 chuỗi bất kỳ. Kiểm tra xem tham số nhập vào có phải là chuỗi không, nếu là số thì convert sang chuỗi. Sau đó lại kiểm tra nếu chuỗi có độ dài nhỏ hơn 10 ký tự thì hiển thị toàn bộ chuỗi, nếu chuỗi có độ dài lớn hơn 10 ký tự thì hiển thị 10 ký tự đầu tiên kèm theo dấu "...".*/
//var x = 1222222222233333;
function kiemtra(x){
 /*if(typeof x == 'number'){
  var a = x.toString();
  if(a.length<10){
   document.write(a);
  } else {
   document.write(a.substr(0,10)+ "...");
  }
 } else {
  document.write('Day la mot chuoi');
 }
}
kiemtra(x);
*/
 /* - Bài 3. Một sinh viên có điểm kiểm tra môn lập trình web là x dưới dạng số (0 <= x <= 10). Hãy chuyển điểm số sang dạng chữ với điều kiện sau:

Từ 0 đến 3.9: Điểm F
Từ 4 đến 5.4: Điểm D
Từ 5.5 đến 6.9: Điểm C
Từ 7 đến 8.4: Điểm B
Từ 8.5 đến 10: Điểm A*/
function laydiemso(x){
/*if(x>=0 && x<=3.9){
 document.write('Diem F');
} else if(x>=4 && x<=5.4){
 document.write('Diem D');
} else if(x>=5.5 && x<=6.9){
 document.write('Diem C');
} else if(x>=7 && x <=8.4){
 document.write('Diem B');
} else {
 document.write('Diem A');
}
}
laydiemso(10);
*/
/*- Bài 4. Viết hàm translate() có tác dụng dịch từ "Hello" sang 5 thứ tiếng khác nhau (tự chọn) với tham số truyền vào là mã quốc gia, sử dụng switch và mặc định dịch sang tiếng Việt. */
function translate(code){
 /*switch (code){
  case "A":
   document.write("Ni hao");
   break;
  case "B":
   document.write("Bonjua");
   break;
  case "C":
   document.write("Hallo");
   break;
  case "D":
   document.write("khapkunka");
   break;
  default:
   document.write("Xin chao");
   break;
 }
}
translate();*/

/*- Bài 5. Cho 1 mảng gồm các giá trị true và false, ví dụ: [false, false, false, true, false, true, false, true]. Hãy kiểm tra xem giá trị true xuất hiện lần đầu trong mảng ở vị trí nào. */
//var mang = [false,false,false,true,false,true,false,false];
function check(mang){
/*if(Array.isArray(mang)){
for(i = 0; i < mang.length; i++){
if( mang[i] === true){ break;}
}
document.write("<p>True xuat hien lan dau o vi tri " + (i+1) + "</p>");
} else
document.write("<h2>Day khong phai la mot mang</h2>");
}
check(mang);
*/

/*- Bài 6. Chỉ sử dụng while và for, hãy viết function in ra màn hình các số từ 1 đến 100. Với điều kiện những giá trị là chẵn sẽ có màu xanh, giá trị lẻ có màu đỏ. */
 for(var i = 0; i <= 100; i++){
  if (i % 2 == 0){
   document.write("<p style='color: blue'>" + i + "</p>");
  } else {
    document.write("<p style='color:red'>" + i + "</p>");
  }
 } Comments