A Pen by trieu truong

Thumbnail
This awesome code was written by trieutruong, you can see more from this user in the personal repository.
You can find the original code on Codepen.io
Copyright trieutruong ©
 • HTML
 • CSS
 • JavaScript
  

/*Downloaded from https://www.codeseek.co/trieutruong/a-pen-by-trieu-truong-rWweqL */
  


/*Downloaded from https://www.codeseek.co/trieutruong/a-pen-by-trieu-truong-rWweqL */
  // Bài 1. Sử dụng câu lệnh if để viết 1 hàm với 2 tham số bất kỳ, kiểm tra xem 2 tham số có phải là number không và tìm ra số lớn nhất trong 2 số đó.
function check(a,b){
/*if((typeof a == "number")&&(typeof b =="number")){
 if(a>b){
  document.write("So " + a +" lon hon so " +b);
 }
 else{
  document.write("So " + a + " nho hon so " +b);
 }
}
}*/
//check(5,3);
//Bai 2 Viết 1 hàm dùng để tính giai thừa của 1 số. Kiểm tra tham số đầu vào phải là 1 số nguyên dương (số Integer > 0), sau đó tính giai thừa và in ra kết quả.
function giaithua(n){
 /* if((n>0)&&(n%1 == 0)){
 j = 1;
 for(i=1;i<=n;i++){
  j = j*i;
 }
 return j;
}
document.write(giaithua(5));
*/
// Bai3. Cho 1 mảng các số bất kỳ. Tạo ra 1 mảng mới chỉ chứa các số chẵn lấy ra từ mảng trên và sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
var mang = [3,5,1,8,2,9,6,14,10];
/*mang.sort(function(a, b){return b-a});
for (var i = 0; i < mang.length; i++){ 
  if(mang[i]%2==0){ 
   document.write(mang[i]+"<br />");
  }
}
*/

//- Bài 4. Một trang web cho phép người dùng tạo tài khoản. Hãy viết hàm kiểm tra tính hợp lệ của thông tin người dùng nhập vào.

//Giả sử tham số đầu vào là 1 object có dạng như sau (giá trị của thuộc tính là do người dùng nhập): 
//user = {
 // username: "username",
 // password: "secret",
 // confirm: "secret"
//}
//Hãy kiểm tra username phải khác rỗng và không được vượt quá 20 ký tự, password phải có độ dài từ 6 đến 32 ký tự, confirm phải giống password.
/*user = {
 username: "abcdefgh",
 password: "secret",
 confirm: "secret",
} */
function validate(){
 /*
 if((user.username != "")&&(user.username.length<20)&&(user.password != "")&&(6<user.password.length<30)&&(user.password == user.confirm)){
 alert('Tai khoan, mat khau va confirm duoc chap nhan');
 } 
 if((user.username == "")||(user.username.length >20)){
   alert('Tai khoan khong duoc chap nhan');
   }
 if((user.password == "")||(user.password.length >30)||(user.password.length<6)){
    alert('Mat khau khong duoc chap nhan');
   }
 if((user.confirm == "")){
    alert('Confirm khong duoc chap nhan');
 }
 if((user.password != user.confirm)){
  alert('Mat khau va confirm khong dong nhat');
 }
}
validate();
*/


Comments